7.3 while

while 키워드는 조건이 충족될 때까지 반복할 때 사용한다.

악명 높은 FizzBuzzwhile 반복문으로 작성해보자.

fn main() {
  // 숫자 세기용 변수
  let mut n = 1;

  // `n` 이 101보다 작을 동안 반복
  while n < 101 {
    if n % 15 == 0 {
      println!("fizzbuzz");
    } else if n % 3 == 0 {
      println!("fizz");
    } else if n % 5 == 0 {
      println!("buzz");
    } else {
      println!("{}", n);
    }

    // 숫자 증가 
    n += 1;
  }
}

results matching ""

  No results matching ""